Adatvédelmi nyilatkozat - dr.Kelen

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztassuk Önt hogyan kezeljük személyes adatait és megismerhesse az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. Kizárólag azon személyes adatait kezeljük, amelyeket Ön adott meg a webáruház használata során.
A HighCosm Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő), a www.drkelen.hu (a továbbiakban: weboldal) üzemeltetője, az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete [a továbbiakban: Rendelet alapján nyújtja ezt a tájékoztatást az általa a www.drkelen.hu weboldalon üzemeltetett webáruház kapcsán megvalósuló adatkezelésekről.
A weboldal használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével Ön hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor.

Adatkezelő adatai:

Neve: HighCosm Bt.

Székhelye: Bp. 1134 Csángó u. 20/d

Adószáma: 24570576241

Cégjegyzékszám: 01 06 745971

Elérhetősége: info@drkelen.hu

Tárhely Adatkezelő/Adatfeldolgozó

Magyar Hosting Kft.

Cím: H-1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22.

Telefon: +36 1 700 2323

E-mail: info@tarhely.com

Tájékoztató megismerése és elfogadása

Az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával az érintett kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat, vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte. Egyes külön esetekben specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről az érintettek külön tájékoztatást kapnak.

Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Infotv.-vel és a GDPR-al – összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.

A weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az Ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapul. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.

Az Érintettel létesített jogviszony keretében átadott személyes adatok elszámolási, könyvelési, igényérvényesítési, kapcsolattartási, és egyéb általános célból történő kezelése.  A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség (így különösen a számviteli kötelezettség, Ügyféllel létrejött szerződéses kötelezettség) teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ügyfél hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái: vásárlók neve, e-mail címe, lakcíme, szállítási címe, telefonszáma

Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét és címét, a rendelés számát és időpontját, fizető azonosítóját, a tranzakció összegét, dátumát, időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

Az adatfeldolgozó megnevezése: Barion Payment Zrt.

Az adatfeldolgozó székhelye: H-1117, Budapest, Infopark sétány 1.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 464 70 99

Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során és azt követően az Ügyfél önkéntes hozzájárulása alapján az Ügyfél alábbi személyes adatait kezeli:

 

  • webáruház keretében létesített adásvételi szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok: 5 év
  • számlázáshoz szükséges adatok, számviteli nyilvántartáshoz szükséges iratok megőrzése: 8 év
  • marketing tevékenységhez kapcsolódó adatok: Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig

 

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Ügyfél tartozik felelősséggel.

 

Az adatok megismerésére kizárólag az Adatkezelő jogosult, illetve az Adatkezelő a Közös Adatkezelőnek, adatfeldolgozóknak továbbítja munkavégzésből kifolyólag, kizárólag a tevékenységük ellátásához szükséges körben.

Az Ügyfél hozzáféréséhez való joga
Az Ügyfél jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos – a Rendelet 15. cikkében meghatározott – információkhoz hozzáférést kapjon.

 

Helyesbítés joga
Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Ügyfél jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését, amelyet elektronikus úton vagy postai úton kérhet.

 

Törléshez való jog
Az Ügyfél jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen adatai kezeléséről és kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendelet 17. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különösen, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük, vagy ha visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A törléshez való jogot nem gyakorolhatja, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Az Ügyfél elektronikus vagy postai úton kérheti személyes adatai törlését az Adatkezelőtől.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog
Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha a Rendelet 18. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különösen, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; vagy az adatkezelés jogellenes és ellenzi az adatok törlését; vagy tiltakozott az adatkezelés ellen.

 

Tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)
Az Ügyfél jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ügyfél érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A korábban az Adatkezelő részére megadott e-mail címről érkezett igényt az Adatkezelő az Ügyféltől érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén az Ügyfél akkor nyújthat be igényt, ha megfelelően igazolta Ügyféli minőségét.

A cookie (süti) meghatározása:

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A sütiket bármikor törölheti a böngészőben található, „sütik törlése” opcióval.

 

A cookie-k kategóriái:

  • feltétlenül szükséges cookei-k, melyek létfontosságúak ahhoz, hogy a felhasználók böngészhessék a weboldalt és használhassák a funkcióit. Ezek nélkül a weboldalon történő szolgáltatás nyújtása nem lehetséges. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a felhasználókról marketing célra adatokat. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
  • a teljesítmény cookie-k a webhelyek felhasználásának a módjáról gyűjtenek információkat, az oldallátogatások és a hibaüzenetek gyakoriságáról tájékoztatják a Szolgáltatót. Nem gyűjtenek személyek azonosítására alkalmas adatokat, minden információ anonimizált.
  • a funkcionális cookie-k személyre szabott beállításokat tesznek lehetővé a felhasználók kiszolgálására, nyelvbeállítás, szöveg mérete. A Szolgáltató funkcionális cookie-t nem hasznosít marketing vagy más hirdetési célra.
  • célzott cookie-k, a közösségi hálózatokhoz kapcsolják a Szolgáltató honlapját: az oldal Facebook Pixel használatával segíti a felhasználók Facebook –hoz kapcsolódását. Ezt a cookie-t a közösségi hálózat esetleg arra használhatja, hogy célzott hirdetéseket juttasson el a felhasználóhoz.

Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek a számára.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Az Ügyfél jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv. valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Tel.: 0613911400 , ugyfelszolgalat@naih.hu ,www.naih.hu

Kérdése van?

Írjon nekünk!

Top