DR. KELEN FOTÓPÁLYÁZAT SZABÁLYZAT

1. Általános rendelkezések

A Dr.Kelen “Télen is a természetben” fotópályázat (továbbiakban: „Fotópályázat”) Szervezője a HighCosm Bt. (székhely: Budapest 1134 Csángó u. 20/d., email: info@drkelen.hu, adószám: 24570576241); továbbiakban: „Szervező”).

A Fotópályázat lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat (a játék megosztása a közösségi média oldalakon, a nyertes megállapítása, a nyertes kihirdetése) a Szervező által megbízott ügynökség, az Urban Communications Kft. (székhely: 2091 Etyek, Mester utca 63., adószám: 22641605207) továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

2. Fotópályázati mechanizmus és részvételi feltételek

Fotópályázat mechanizmus

A szervező a Dr.Kelen Facebook oldalon (https://www.facebook.com/DrKelen) 2021. december 15-e (szerda) és 2022. január 18-a (kedd) között Fotópályázatot hirdet az alább meghatározott szabályzat alapján. 

A játék “Télen is a természetben” fotópályázat címmel fut.

Fotók beküldése: A Szervező Facebook oldalán közzétett Fotópályázat ideje alatt a felhasználóknak lehetőségük van a Dr.Kelen Facebook oldalának 1 db fotót átküldeni üzenetként (m.me/DrKelen) 2021. december 15-e (szerda) és 2022. január 3-a (hétfő), 12:00 óra között. Az ezt követően átküldött fotónevezéseket nem tudjuk elfogadni.

A Dr.Kelen Facebook oldalának üzenetként (m.me/DrKelen) átküldött, beérkező fotókat a Szervező nyilvánosan közzé teszi saját Facebook oldalán galéria formájában  2022. január 3-án (hétfő), 12:00 órát követően.

Egy felhasználó akkor vesz részt a Fotópályázaton, ha a felhasználó feltölti és átküldi az általa készített 1 db saját, egyedi látásmóddal a téli természetben készült vagy a télhez kapcsolódó 1 db fotót a Dr.Kelen Facebook oldalának, üzenet formájában. 

Egy pályázó maximum egy fotóval vesz részt a játékban, több fotó átküldése esetén a pályázónak kell megneveznie a pályázatként nevezett fotót. A beküldött képek bármilyen technikával és eszközzel elkészíthetők.

Közönségszavazás: A közzétett galériában található fotókra 2022. január 3-a (hétfő), 12:00 órát követően (amint fotógaléria közzététele megtörtént a Dr.Kelen Facebook oldalán) és 2022. január 17-e (hétfő) 15:00 óra között lehet a galériában található fotókra Facebook like-al (fotóra érkezett kedveléssel) szavazni. Az ezt követően kapott fotókedveléseket nem tudjuk elfogadni.

Eredményhirdetés: 2022. január 18-a (kedd).

A felhasználók a fotó(k) feltöltésével, átküldésével elfogadják a jelen szabályzatban leírtakat, ezzel jelentkeznek a Fotópályázatra, és részt vesznek a Fotópályázaton.

Szervező a Fotópályázat közönség szavazásának időtartama alatt beérkezett érvényes Pályázatokat a fotópályázat zárása ( 2022. január 17-e (hétfő) 15:00 óra) után összesíti a fotókra beérkezett kedveléseket (like-okat) és kiválasztja a két db legtöbb fotókedvelést kapott fotót.

Pályázatot (a továbbiakban: Nyertes Pályázatok).

Az eredményhirdetés időpontja  2022. január 18-a (kedd).

Szervező a Fotópályázat közönség szavazásának időtartama alatt beérkezett érvényes Pályázatokat a Fotópályázat zárása  (2022. január 17-e (hétfő) 15:00 óra) után összesíti a fotókra beérkezett kedveléseket (like-okat) és kiválasztja a két db legtöbb fotókedvelést kapott fotót.

Nyeremény:

A közönségszavazás eredményeként a megosztott galériában a két legtöbb kedvelést (like-ot) kapott fotó tulajdonosát egy Dr.Kelen 10 000 Ft értékű ajándékcsomaggal jutalmazzuk.

A nyereményekkel kapcsolatos további információk (nyeremények átvétele, stb.) az eredményhirdetés után kerülnek egyeztetésre a Nyertes Pályázókkal.

Részvételi feltételek:

A Fotópályázaton csak 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt.

Az esetlegesen 3. személyt ábrázóló vagy kiskorúakról készült fotók feltöltéséből eredő mindennemű felelősséget a fotót feltöltő Pályázó viseli, a Fotópályázat kihirdetőjét, szervezőjét semmilyen felelősség nem terheli. 

Csak saját készítésű fotót áll módunkban elfogadni és minden játékostól csak 1 db fotót tudunk elfogadni! Több fotó küldésekor a játékosnak meg kell neveznie azt az 1 db fotót, amellyel nevezni kíván a játékra vagy nevezés hiányában a képeket nem tudjuk elfogadni a játék során! 

A fotókat JPG fájl (.jpg) formátumban tudjuk elfogadni.

A Fotópályázaton való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott mechanizmusban foglalt feladatok teljesítése, valamint jelen szabályzat elfogadása és betartása.

3. Kizárások

A Fotópályázatban nem vehetnek részt a Dr. Kelen (HighCosm Bt), és az Urban Communications Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Fotópályázatot akár a Fotópályázat időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy indoklás nélkül megszüntesse.

A szabályzat módosításait, illetve a Fotópályázat esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a Dr.Kelen Facebook oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Fotópályázattal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban az info@drkelen.hu email címen vagy a Dr.Kelen Facebook oldalon nyújtunk felvilágosítást.

A Fotópályázaton való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a Fotópályázat teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni a Dr.Kelen csapatának küldött írásos kérést követően. 

A Fotópályázatban való részvétel a jelen hivatalos szabályzat és az adatvédelmi tájékoztató elfogadását jelenti.

A játékból történő kizárás kritériumai:

Szervező nem tekinti érvényesnek, és törli a beérkezett fotót (pályázatot) és kizárja a Fotópályázatból azokat a Pályázatokat, amelyek:

 1. bármilyen okból jogszabályba ütköznek;
 2. vulgáris tartalmat tartalmaznak;
 3. megbotránkoztató tartalmúak;
 4. obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;
 5. pornográf vagy szexuális tartalmúak;
 6. dohányzást, alkoholfogyasztást, vagy vallási csoportot ábrázol;
 7. bármely személlyel, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő, vagy nem megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek;
 8. a Játékosra nézve sértő jellegűek;
 9. harmadik személyekre nézve sértőek;
 10. harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik;
 11. más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg;
 12. reklámot hordoznak, vagy arra utalnak;
 13. más honlapra irányítanak;
 14. más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik;
 15. bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a Fotópályázattal kapcsolatos üzenőfali posztban a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy;
 16. sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesznek részt a Pályázatban (csalást követ el és erről a Szervező tudomást szerez);
 17. a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Fotópályázat koncepciójába.

 

Amennyiben a Pályázat tartalma a Szervező szubjektív, saját mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint a fent felsorolt feltételek bármelyikébe ütközik, a Szervező azt kizárja a Fotópályázatból.

A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen Pályázatot feltöltő Pályázó teljes egészében kizárásra kerüljön a Fotópályázatból.

A Pályázóknak nem áll jogában a Szervező döntése ellen fellebbezni.

A Pályázó által beküldött tartalomért teljes mértékben a Pályázó vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Pályázó viseli.

Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok, illetve egyéb jogsértés vonatkozásában harmadik személynek a beküldött Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Pályázót terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező, illetve Lebonyolító jogosult a Pályázóra áthárítani.

A Fotópályázaton való részvétellel a Pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a beérkező fotókat saját Instagram és Facebook oldalán nyilvánosságra hozza, saját kommunikációjában felhasználja, harmadik személyek számára hozzáférhetővé tegye a Fotópályázat és az eredményhirdetés időtartama alatt, és azt követően 1 hónapig.

A Pályázó a Fotópályázaton történő részvétellel a Szervező részére átengedhető felhasználási jogot biztosít annak érdekében, hogy az elküldött fotót kizárólag a jelen szabályban rögzítettek szerint, valamint saját kommunikációjában felhasználja, bárminemű ellentételezés (díjazás) nélkül.

A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét a Pályázók által elküldött fotó tekintetében harmadik személyek által támasztott minden igénnyel szemben.

Ilyen igények esetén a Pályázó köteles a Szervező helyett közvetlenül helytállni, illetve a Szervezőt kármentesen tartani. Az elküldött fotóra vonatkozóan a Pályázó vagy bármely más, harmadik személyek a Szervezővel szemben díjazás, kártérítés jogcímén követelést, igényt nem támaszthatnak.

4. A nyeremények átvételének feltételei

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

A Nyertes Pályázókkal a Facebook oldalon keresztül felvesszük a kapcsolatot, mert a nyeremény futárszolgálaton keresztül történő eljuttatásához a nyertes postacímének pontos adataira van szükség, a felkéréstől számított 4 munkanapon belül.

Amennyiben a nyertes 4 munkanapon belül nem küldi meg a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatokat, avagy a nyereményt nem veszi át, abban az esetben az első számú pótnyertes lép a nyertes helyébe.

Amennyiben az első számú pótnyertes sem küldi meg a fenti határidőben az adatokat, vagy a nyereményt nem veszi át, abban az esetben a második számú pótnyertes lép a nyertes helyébe.

Amennyiben a második számú pótnyertes részére sem sikerül a nyeremény átadása, abban az esetben a játék a nyeremény átadása nélkül zárul.
A Nyertes Pályázókkal történő kapcsolatfelvétel során a Nyertes Pályázók alábbi adatainak megadása szükséges:

 1. név,
 2. postázási cím,
 3. telefonos
 4. és e-mailes elérhetőség.

 

A Szervező nem vállal felelősséget a Nyertes Pályázók által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.
A Nyeremény a Nyertes Pályázók, illetve a helyükbe lépő pótnyertesek részére egy alkalommal kerül megküldésre.

5. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen promócióban részt vevő Pályázók a Nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli.
A nyeremények nyertesekhez való eljuttatásának futárszolgálati költségei a Szervezőt terhelik.
A Nyeremények felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyertes Pályázókat terhelik.

6. Adatkezelés – Fotópályázat során megadott adatok

1.1. A Fotópályázaton résztvevő felhasználók adatait a Cég célhoz kötötten, kizárólag a Fotópályázat időtartama alatt abból a célból kezeli, hogy a nyeremény a kiválasztott Nyertes Pályázók részére átadásra/kiküldésre kerülhessen. A Nyeremény futárszolgálatnak történő adását követően a Szervező az összes megadott adatot törli.

1.2 A Fotópályázat során az adatkezelő és szervező a Dr.Kelen, a HighCosm Bt. (székhely: Budapest 1134 Csángó u. 20/d., email: info@drkelen.hu, adószám: 24570576241); továbbiakban: „Szervező”), és a lebonyolítást végző a szervező által megbízott ügynökség, az Urban Communications Kft. (székhely: 2091 Etyek, Mester utca 63., adószám: 22641605207) továbbiakban: „Lebonyolító”).

1.3 A játékban való részvétellel egyidejűleg a felhasználó / játékos kijelenti, hogy a játékszabályzatot megismerte és elfogadta.

Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését, megilleti a visszavonás, a korlátozás és az adatkezelés elleni tiltakozás, valamint a hozzáférés joga, melyeket Pályázók a következő címre juttatott megkereséssel gyakorolhat: info@drkelen.hu. Ezenkívül a Pályázót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Pályázó bírósághoz fordulhat. A nyereményjátékra regisztráltak köre a jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. és a GDPR alapján bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest Pf. 5.)

1.4 A Fotópályázatot (a játékot) a Facebook vagy Instagram nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Pályázó az adatait a Pályázat Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak vagy az Instagramnak. 

A Facebook és Instagram nem vesz részt a Pályázat szervezésében, ezért a Pályázatban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Pályázatból eredő kötelezettségek alól.

Dr.Kelen 

Budapest, 2021.12.10.

 

Top