FOTÓPÁLYÁZAT SZABÁLYZAT

Leírás és részvételi feltételek

 • 1. Általános rendelkezések

  A Dr.Kelen „Nyári fotópályázat” (továbbiakban: „Fotópályázat”) Szervezője a HighCosm Bt. (székhely: Budapest
  1134 Csángó u. 20/d., email: info@drkelen.hu, adószám: 24570576241); továbbiakban: „Szervező”).

  A Fotópályázat lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat (a játék
  megosztása a közösségi média oldalakon, a nyertes megállapítása, a nyertes kihirdetése) a Szervező által
  megbízott ügynökség, az Urban Communications Kft. (székhely: 2091 Etyek, Mester utca 63., adószám:
  22641605207) továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

 • 2. Fotópályázati mechanizmus és részvételi feltételek

  Fotópályázat mechanizmus
  A szervező a Dr.Kelen Facebook oldalon (https://www.facebook.com/DrKelen) 2021. augusztus 3-a (kedd),
  (10:00 óra) és 2021. augusztus 31-e között Fotópályázatot hirdet az alább meghatározott szabályzat alapján. A
  játék „Nyári fotópályázat” címmel fut.

  Fotók beküldése: A Szervező Facebook oldalán közzétett Fotópályázat ideje alatt a felhasználóknak lehetőségük
  van a Dr.Kelen Facebook oldalának 1 fotót átküldeni üzenetként (m.me/DrKelen) 2021. augusztus 3-a (kedd,
  10:00 óra) és 2021. augusztus 17-e (kedd, 16:00 óra) között. Az ezt követően átküldött fotónevezéseket nem
  tudjuk elfogadni.

  A Dr.Kelen Facebook oldalának üzenetként (m.me/DrKelen) átküldött, beérkező fotókat a Szervező
  nyilvánosan közzé teszi saját Facebook oldalán galéria formájában 2021. augusztus 18-án.

  Egy felhasználó akkor vesz részt a Fotópályázaton, ha a felhasználó feltölti és átküldi az általa készített egyedi
  látásmóddal és érdekes vagy szokatlan perspektívából készült 1 db fotót a Dr.Kelen Facebook oldalának, üzenet
  formájában. Egy pályázó maximum egy fotóval vesz részt a játékban, több fotó átküldése esetén a pályázónak kell
  megneveznie a pályázatként nevezett fotót. A beküldött képek bármilyen technikával és eszközzel elkészíthetők.

  Közönségszavazás: A közzétett galériában található fotókra 2021. augusztus 18-a (szerda) és 2021. augusztus
  30-a 18:00 óra között lehet Facebook like-al (fotóra érkezett kedveléssel) szavazni. Az ezt követően kapott
  fotókedveléseket nem tudjuk elfogadni.

  Az eredményhirdetés időpontja 2021. augusztus 31-e (kedd).

  A felhasználók a fotó(k) feltöltésével, átküldésével elfogadják a jelen szabályzatban leírtakat, ezzel jelentkeznek a
  Fotópályázatra, és részt vesznek a Fotópályázaton.

  Szervező a Fotópályázat közönség szavazásának időtartama alatt (2021. augusztus 18-a és 2021. augusztus 30-a
  18:00 óra között) beérkezett érvényes Pályázatokat a Fotópályázat zárása (2021. augusztus 30-a 18:00 óra)
  után összesíti, a fotókra beérkezett kedveléseket (like-okat) és kiválasztja a három db legtöbb fotókedvelést
  kapott fotót.

  Pályázatok (a továbbiakban: Nyertes Pályázatok).

  Az eredményhirdetés időpontja 2021. augusztus 31-e (kedd).

  A Szervező a Fotópályázat közönség szavazásának időtartama alatt (2021. augusztus 18-a és 2021. augusztus 30-a
  18:00 óra között) beérkezett érvényes Pályázatokat a Fotópályázat zárása (2021. augusztus 30-a 18:00 óra)
  után összesíti, a fotókra beérkezett kedveléseket (like-okat)megszámolja és kiválasztja a három db. legtöbb fotókedvelést kapott fotót.

  Nyeremény:
  A közönségszavazás eredményeként a megosztott galériában a három legtöbb kedvelést (like-ot) kapott fotó
  tulajdonosát egy Dr.Kelen 10 000 Ft értékű nyári ajándékcsomaggal jutalmazzuk.

  A nyereményekkel kapcsolatos további információk (nyeremények átvétele, stb.) az eredményhirdetés után
  kerülnek egyeztetésre a Nyertes Pályázókkal.

  Részvételi feltételek:
  A Fotópályázaton csak valós adatokkal regisztrált Facebook profillal rendelkező, 18 éven felüli magánszemélyek
  vehetnek részt.

  A Fotópályázaton való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt
  feladatok teljesítése, valamint jelen szabályzat elfogadása és betartása.

 • 3. Kizárások

  A Fotópályázatban nem vehetnek részt a Dr. Kelen (HighCosm Bt), és az Urban Communications Kft. vezető
  tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában
  meghatározott közeli hozzátartozói.

  A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Fotópályázatot akár a
  Fotópályázat időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse.

  A szabályzat módosításait, illetve a Fotópályázat esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító
  közzéteszi a Dr.Kelen Facebook oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

  A Fotópályázattal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban az info@drkelen.hu email címen
  vagy a Dr.Kelen Facebook oldalon nyújtunk felvilágosítást.

  A Fotópályázaton való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt
  lehetőség van visszalépni.

  A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és az adatvédelmi tájékoztató elfogadását jelenti.

  A játékból történő kizárás kritériumai:

  Szervező nem tekinti érvényesnek, és törli a beérkezett fotót (pályázatot) és kizárja a Fotópályázatból azokat a
  Pályázatokat, amelyek:

  1. bármilyen okból jogszabályba ütköznek;
  2. vulgáris tartalmat tartalmaznak;
  3. megbotránkoztató tartalmúak;
  4. obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;
  5. pornográf vagy szexuális tartalmúak;
  6. dohányzást, alkoholfogyasztást, vagy vallási csoportot ábrázol;
  7. bármely személlyel, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő, vagy nem megfelelő
  hangvételű tartalommal rendelkeznek;
  8. a Játékosra nézve sértő jellegűek;
  9. harmadik személyekre nézve sértőek;
  10. harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik;
  11. más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg;
  12. reklámot hordoznak, vagy arra utalnak;
  13. más honlapra irányítanak;
  14. más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik;
  15. a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Fotópályázat koncepciójába.

  Amennyiben a Pályázat tartalma a Szervező szubjektív, saját mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint a
  fent felsorolt feltételek bármelyikébe ütközik, a Szervező azt kizárja a Fotópályázatból.

  A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen Pályázatot feltöltő Pályázó teljes egészében kizárásra kerüljön a Fotópályázatból.

  A Pályázóknak nem áll jogában a Szervező döntése ellen fellebbezni.

  A Pályázó által beküldött tartalomért teljes mértékben a Pályázó vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges
  jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Pályázó viseli.

  Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok, illetve egyéb jogsértés vonatkozásában harmadik személynek a
  beküldött Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a
  Pályázót terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező, illetve Lebonyolító jogosult a
  Pályázóra áthárítani.

  A Fotópályázaton való részvétellel a Pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező azt saját
  Instagram és Facebook oldalán nyilvánosságra hozza, saját kommunikációjában felhasználja, harmadik
  személyek számára hozzáférhetővé tegye a Fotópályázat és az eredményhirdetés időtartama alatt, és azt
  követően 2 hétig.

  A Pályázó a Fotópályázaton történő részvétellel a Szervező részére átengedhető felhasználási jogot biztosít annak érdekében, hogy az elküldött fotót kizárólag a jelen szabályban rögzítettek szerint, valamint saját
  kommunikációjában felhasználja, bárminemű ellentételezés (díjazás) nélkül.

  A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét a Pályázók által elküldött fotó tekintetében harmadik személyek által
  támasztott minden igénnyel szemben.

  Ilyen igények esetén a Pályázó köteles a Szervező helyett közvetlenül helytállni, illetve a Szervezőt kármentesen
  tartani. Az elküldött fotóra vonatkozóan a Pályázó vagy bármely más, harmadik személyek a Szervezővel szemben
  díjazás, kártérítés jogcímén követelést, igényt nem támaszthatnak.

  A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akikre igaz az alább meghatározott
  feltételek bármelyike:

  1.    bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a 
         Fotópályázattal kapcsolatos üzenőfali posztban a
         Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy
  2.   bármely más Pályázó emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek,
  3.   sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesznek részt a 
        Pályázatban (csalást követ el és erről a
        Szervező tudomást szerez)

  Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatnak nem megfelelő Pályázatokat minden előzetes értesítés és
  indoklás nélkül – akár előzetesen, akár utólagosan – a Fotópályázatból kizárják, amellyel a jelentkezés
  érvénytelenné válik.

 • 4. A nyeremények átvételének feltételei

  A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

  A Nyertes Pályázókkal a Facebook oldalon keresztül felvesszük a kapcsolatot, mert a nyeremény
  futárszolgálaton keresztül történő eljuttatásához, a nyertes postacímének pontos adataira van szükség, a
  felkéréstől számított 4 munkanapon belül.

  Amennyiben a nyertes 4 munkanapon belül nem küldi meg a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatokat,
  avagy a nyereményt nem veszi át, abban az esetben az első számú pótnyertes lép a nyertes helyébe.

  Amennyiben az első számú pótnyertes sem küldi meg a fenti határidőben az adatokat, vagy a nyereményt nem
  veszi át, abban az esetben a második számú pótnyertes lép a nyertes helyébe.

  Amennyiben a második számú pótnyertes részére sem sikerül a nyeremény átadása, abban az esetben a játék a
  nyeremény átadása nélkül zárul.

  A Nyertes Pályázókkal történő kapcsolatfelvétel során a Nyertes Pályázók alábbi adatainak megadása szükséges:

  1. név,
  2. postázási cím,
  3. telefonos
  4. és e-mailes elérhetőség.

  A Szervező nem vállal felelősséget a Nyertes Pályázók által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott
  károkért, illetve következményekért.

  A Nyeremény a Nyertes Pályázók, illetve a helyükbe lépő pótnyertesek részére egy alkalommal kerül
  megküldésre.

 • 5. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

  A jelen promócióban részt vevő Pályázók a Nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-
  fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli.

  A nyeremények nyertesekhez való eljuttatásának futárszolgálati költségei a Szervezőt terhelik.

  A Nyeremények felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyertes
  Pályázókat terhelik.

 • 6. Adatkezelés – Fotópályázat során megadott adatok


  1.1. A Fotópályázaton résztvevő felhasználók adatait a Cég célhoz kötötten, kizárólag a Fotópályázat időtartama
  alatt abból a célból kezeli, hogy a nyeremény a kiválasztott Nyertes Pályázók részére átadásra/kiküldésre
  kerülhessen. A Nyeremény futárszolgálatnak történő adását követően a Szervező az összes megadott adatot törli.

  1.2 A Fotópályázat során az adatkezelő a Dr.Kelen „Nyári fotópályázat” (továbbiakban: „Fotópályázat”) Szervezője a HighCosm Bt. (székhely: Budapest 1134 Csángó u. 20/d., email: info@drkelen.hu, adószám: 24570576241); (továbbiakban: „Szervező”), és a lebonyolítást végző a szervező által megbízott ügynökség, az Urban
  Communications Kft. (székhely: 2091 Etyek, Mester utca 63., adószám: 22641605207) továbbiakban:
  „Lebonyolító”).

  1.3 A játékban való részvétellel egyidejűleg a felhasználó / játékos kijelenti, hogy a játékszabályzatot megismerte
  és elfogadta.

  Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.
  Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről,
  kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését, megilleti a visszavonás, a korlátozás és az adatkezelés elleni
  tiltakozás, valamint a hozzáférés joga, melyeket Pályázók a következő címre juttatott megkereséssel
  gyakorolhat: info@drkelen.hu. Ezenkívül a Pályázót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.
  Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Pályázó bírósághoz
  fordulhat. A nyereményjátékra regisztráltak köre a jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény,
  valamint a Ptk. és a GDPR alapján bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és
  Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1225 Budapest,
  Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest Pf. 5.)

  1.4 A játékot a Facebook vagy Instagram nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A
  Pályázó az adatait a Pályázat Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak vagy az Instagramnak.

  A Facebook és Instagram nem vesz részt a Pályázat szervezésében, ezért a Pályázatban való részvétellel
  kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Pályázatból eredő kötelezettségek alól.

  Dr.Kelen

  2021.08.02.

FOTÓPÁLYÁZAT SZABÁLYZAT

Leírás és részvételi feltételek

1. Általános rendelkezések

A Dr.Kelen „Nyári fotópályázat” (továbbiakban: „Fotópályázat”) Szervezője a HighCosm Bt. (székhely: Budapest
1134 Csángó u. 20/d., email: info@drkelen.hu, adószám: 24570576241); továbbiakban: „Szervező”).

A Fotópályázat lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat (a játék
megosztása a közösségi média oldalakon, a nyertes megállapítása, a nyertes kihirdetése) a Szervező által
megbízott ügynökség, az Urban Communications Kft. (székhely: 2091 Etyek, Mester utca 63., adószám:
22641605207) továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

2. Fotópályázati mechanizmus és részvételi feltételek

Fotópályázat mechanizmus
A szervező a Dr.Kelen Facebook oldalon (https://www.facebook.com/DrKelen) 2021. augusztus 3-a (kedd), (10:00 óra) és 2021. augusztus 31-e között Fotópályázatot hirdet az alább meghatározott szabályzat alapján. A játék „Nyári fotópályázat” címmel fut.

Fotók beküldése: A Szervező Facebook oldalán közzétett Fotópályázat ideje alatt a felhasználóknak lehetőségük
van a Dr.Kelen Facebook oldalának 1 fotót átküldeni üzenetként (m.me/DrKelen) 2021. augusztus 3-a (kedd,
10:00 óra) és 2021. augusztus 17-e (kedd, 16:00 óra) között. Az ezt követően átküldött fotónevezéseket nem
tudjuk elfogadni.

A Dr.Kelen Facebook oldalának üzenetként (m.me/DrKelen) átküldött, beérkező fotókat a Szervező
nyilvánosan közzé teszi saját Facebook oldalán galéria formájában 2021. augusztus 18-án.

Egy felhasználó akkor vesz részt a Fotópályázaton, ha a felhasználó feltölti és átküldi az általa készített egyedi
látásmóddal és érdekes vagy szokatlan perspektívából készült 1 db fotót a Dr.Kelen Facebook oldalának, üzenet
formájában. Egy pályázó maximum egy fotóval vesz részt a játékban, több fotó átküldése esetén a pályázónak kell
megneveznie a pályázatként nevezett fotót. A beküldött képek bármilyen technikával és eszközzel elkészíthetők.

Közönségszavazás: A közzétett galériában található fotókra 2021. augusztus 18-a (szerda) és 2021. augusztus 30-a 18:00 óra között lehet Facebook like-al (fotóra érkezett kedveléssel) szavazni. Az ezt követően kapott fotókedveléseket nem tudjuk elfogadni.

Az eredményhirdetés időpontja 2021. augusztus 31-e (kedd).

A felhasználók a fotó(k) feltöltésével, átküldésével elfogadják a jelen szabályzatban leírtakat, ezzel jelentkeznek a Fotópályázatra, és részt vesznek a Fotópályázaton.

Szervező a Fotópályázat közönség szavazásának időtartama alatt (2021. augusztus 18-a és 2021. augusztus 30-a 18:00 óra között) beérkezett érvényes Pályázatokat a Fotópályázat zárása (2021. augusztus 30-a 18:00 óra) után összesíti, a fotókra beérkezett kedveléseket (like-okat) és kiválasztja a három db legtöbb fotókedvelést kapott fotót.

Pályázatok (a továbbiakban: Nyertes Pályázatok).

Az eredményhirdetés időpontja 2021. augusztus 31-e (kedd).

Szervező a Fotópályázat közönség szavazásának időtartama alatt (2021. augusztus 18-a és 2021. augusztus 30-a 18:00 óra között) beérkezett érvényes Pályázatokat a Fotópályázat zárása (2021. augusztus 30-a 18:00 óra) után összesíti, a fotókra beérkezett kedveléseket (like-okat) megszámolja és kiválasztja a három db. legtöbb fotókedvelést kapott fotót.

Nyeremény:
A közönségszavazás eredményeként a megosztott galériában a három legtöbb kedvelést (like-ot) kapott fotó
tulajdonosát egy Dr.Kelen 10 000 Ft értékű nyári ajándékcsomaggal jutalmazzuk.

A nyereményekkel kapcsolatos további információk (nyeremények átvétele, stb.) az eredményhirdetés után
kerülnek egyeztetésre a Nyertes Pályázókkal.

Részvételi feltételek:
A Fotópályázaton csak valós adatokkal regisztrált Facebook profillal rendelkező, 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt.

A Fotópályázaton való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt
feladatok teljesítése, valamint jelen szabályzat elfogadása és betartása.

3. Kizárások

A Fotópályázatban nem vehetnek részt a Dr. Kelen (HighCosm Bt), és az Urban Communications Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Fotópályázatot akár a Fotópályázat időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse.

A szabályzat módosításait, illetve a Fotópályázat esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a Dr.Kelen Facebook oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Fotópályázattal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban az info@drkelen.hu email címen vagy a Dr.Kelen Facebook oldalon nyújtunk felvilágosítást.

A Fotópályázaton való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni.

A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és az adatvédelmi tájékoztató elfogadását jelenti.

A játékból történő kizárás kritériumai:

Szervező nem tekinti érvényesnek, és törli a beérkezett fotót (pályázatot) és kizárja a Fotópályázatból azokat a
Pályázatokat, amelyek:

1. bármilyen okból jogszabályba ütköznek;
2. vulgáris tartalmat tartalmaznak;
3. megbotránkoztató tartalmúak;
4. obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;
5. pornográf vagy szexuális tartalmúak;
6. dohányzást, alkoholfogyasztást, vagy vallási csoportot ábrázol;
7. bármely személlyel, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő, vagy nem megfelelő
hangvételű tartalommal rendelkeznek;
8. a Játékosra nézve sértő jellegűek;
9. harmadik személyekre nézve sértőek;
10. harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik;
11. más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg;
12. reklámot hordoznak, vagy arra utalnak;
13. más honlapra irányítanak;
14. más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik;
15. a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Fotópályázat koncepciójába.

Amennyiben a Pályázat tartalma a Szervező szubjektív, saját mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint a
fent felsorolt feltételek bármelyikébe ütközik, a Szervező azt kizárja a Fotópályázatból.

A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen Pályázatot feltöltő Pályázó teljes egészében kizárásra kerüljön a Fotópályázatból.

A Pályázóknak nem áll jogában a Szervező döntése ellen fellebbezni.

A Pályázó által beküldött tartalomért teljes mértékben a Pályázó vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges
jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Pályázó viseli.

Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok, illetve egyéb jogsértés vonatkozásában harmadik személynek a
beküldött Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Pályázót terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező, illetve Lebonyolító jogosult a Pályázóra áthárítani.

A Fotópályázaton való részvétellel a Pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező azt saját
Instagram és Facebook oldalán nyilvánosságra hozza, saját kommunikációjában felhasználja, harmadik
személyek számára hozzáférhetővé tegye a Fotópályázat és az eredményhirdetés időtartama alatt, és azt
követően 2 hétig.

A Pályázó a Fotópályázaton történő részvétellel a Szervező részére átengedhető felhasználási jogot biztosít annak érdekében, hogy az elküldött fotót kizárólag a jelen szabályban rögzítettek szerint, valamint saját kommunikációjában felhasználja, bárminemű ellentételezés (díjazás) nélkül.

A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét a Pályázók által elküldött fotó tekintetében harmadik személyek által
támasztott minden igénnyel szemben.

Ilyen igények esetén a Pályázó köteles a Szervező helyett közvetlenül helytállni, illetve a Szervezőt kármentesen
tartani. Az elküldött fotóra vonatkozóan a Pályázó vagy bármely más, harmadik személyek a Szervezővel szemben díjazás, kártérítés jogcímén követelést, igényt nem támaszthatnak.

A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akikre igaz az alább meghatározott
feltételek bármelyike:

1.    bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a Fotópályázattal kapcsolatos üzenőfali posztban a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy
2.   bármely más Pályázó emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek,
3.   sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesznek részt a Pályázatban (csalást követ el és erről a Szervező tudomást szerez)

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatnak nem megfelelő Pályázatokat minden előzetes értesítés és
indoklás nélkül – akár előzetesen, akár utólagosan – a Fotópályázatból kizárják, amellyel a jelentkezés
érvénytelenné válik.

4. A nyeremények átvételének feltételei

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

A Nyertes Pályázókkal a Facebook oldalon keresztül felvesszük a kapcsolatot, mert a nyeremény
futárszolgálaton keresztül történő eljuttatásához, a nyertes postacímének pontos adataira van szükség, a
felkéréstől számított 4 munkanapon belül.

Amennyiben a nyertes 4 munkanapon belül nem küldi meg a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatokat,
avagy a nyereményt nem veszi át, abban az esetben az első számú pótnyertes lép a nyertes helyébe.

Amennyiben az első számú pótnyertes sem küldi meg a fenti határidőben az adatokat, vagy a nyereményt nem
veszi át, abban az esetben a második számú pótnyertes lép a nyertes helyébe.

Amennyiben a második számú pótnyertes részére sem sikerül a nyeremény átadása, abban az esetben a játék a
nyeremény átadása nélkül zárul.

A Nyertes Pályázókkal történő kapcsolatfelvétel során a Nyertes Pályázók alábbi adatainak megadása szükséges:

1. név,
2. postázási cím,
3. telefonos
4. és e-mailes elérhetőség.

A Szervező nem vállal felelősséget a Nyertes Pályázók által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott
károkért, illetve következményekért.

A Nyeremény a Nyertes Pályázók, illetve a helyükbe lépő pótnyertesek részére egy alkalommal kerül megküldésre.

5. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen promócióban részt vevő Pályázók a Nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-
fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli.

A nyeremények nyertesekhez való eljuttatásának futárszolgálati költségei a Szervezőt terhelik.

A Nyeremények felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyertes Pályázókat terhelik.

6. Adatkezelés – Fotópályázat során megadott adatok

1.1. A Fotópályázaton résztvevő felhasználók adatait a Cég célhoz kötötten, kizárólag a Fotópályázat időtartama
alatt abból a célból kezeli, hogy a nyeremény a kiválasztott Nyertes Pályázók részére átadásra/kiküldésre
kerülhessen. A Nyeremény futárszolgálatnak történő adását követően a Szervező az összes megadott adatot törli.

1.2 A Fotópályázat során az adatkezelő a Dr.Kelen „Nyári fotópályázat” (továbbiakban: „Fotópályázat”) Szervezője a HighCosm Bt. (székhely: Budapest 1134 Csángó u. 20/d., email: info@drkelen.hu, adószám: 24570576241); (továbbiakban: „Szervező”), és a lebonyolítást végző a szervező által megbízott ügynökség, az Urban
Communications Kft. (székhely: 2091 Etyek, Mester utca 63., adószám: 22641605207) továbbiakban: „Lebonyolító”).

1.3 A játékban való részvétellel egyidejűleg a felhasználó / játékos kijelenti, hogy a játékszabályzatot megismerte
és elfogadta.

Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését, megilleti a visszavonás, a korlátozás és az adatkezelés elleni tiltakozás, valamint a hozzáférés joga, melyeket Pályázók a következő címre juttatott megkereséssel gyakorolhat: info@drkelen.hu. Ezenkívül a Pályázót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.
Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Pályázó bírósághoz fordulhat. A nyereményjátékra regisztráltak köre a jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. és a GDPR alapján bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1225 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest Pf. 5.)

1.4 A játékot a Facebook vagy Instagram nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Pályázó az adatait a Pályázat Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak vagy az Instagramnak.

A Facebook és Instagram nem vesz részt a Pályázat szervezésében, ezért a Pályázatban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Pályázatból eredő kötelezettségek alól.

Dr.Kelen

2021.08.02.

Top